Echocentrum EspérancePrivacy Statement

Inleiding

Deze website, www.echocentrum-esperance.nl, wordt onderhouden door Espérance verloskundig en prenataal centrum, Burgemeester Matsersingel 200 te Arnhem. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe de echo praktijk omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke  categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over het Verloskundig en Prenataal Centrum

De echo praktijk is gevestigd te Arnhem en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 09158172 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is de echo praktijk bereikbaar op telefoonnummer 026-3614892 van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@echocentrum-esperance.nl

Verwerkingen van persoonsgegevens

U kunt zich bij Espérance aanmelden voor medisch onderzoek; een vitaliteitsecho, een termijnecho, een combinatietest, een SEO (=20 weken echo), een groei-echo een liggingsecho of een placenta controle. Deze onderzoeken (uitgezonderd de combinatietest) kan Espérance rechtstreeks bij uw verzekering declareren. Daarvoor heeft Espérance veel persoonlijke gegevens van u nodig; NAW gegevens, maar ook uw BSN en uw verzekeringsgegevens.

Deze gegevens gebruikt Espérance uitsluitend in het contact met uw eigen verzekeraar. De declaraties worden aangemaakt en verzonden via de beveiligde website van VECOZO.

Bewaartermijn

Echocentrum Espérance is wettelijk verplicht uw gegevens 20 jaar te bewaren. Na deze periode zullen uw hard copy gegevens vernietigd worden.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van de echo praktijk worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de echo praktijk en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Cookies en analytics

Wij maken op de website geen gebruik van cookies en google analytics.

Uw privacy-rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om de echo praktijk te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om de echo praktijk te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 5 december 2023.